لغات آزمون ept قسمت 1

لغات آزمون ept  قسمت 1
لغات پر تکرار آزمون ept قسمت اول:


بی دلیل wantonپر مخاطره precariousجاذبه charisma
ضعیفweakشدید و دشوار severeهوشمندانه clever
گسترده، فراگیرwidespreadگهگاهsporadicمتقاعد کردنconvince
بصیرت، داناییwisdomبرتر ، استثناییsuperiorتحمل کردن، پایداری endure
شوخ طبعیwitticismکوتاه کردن، بی سر و ته کردنtruncateدست کشیدن، کنار گذاشتنforfeit


نظرات

نظری ثبت نشده است!