لغات آزمون ept قسمت 2

لغات آزمون ept قسمت 2
لغات پر تکرار آزمون ept قسمت دوم :


مورد نیاز ، پیش نیازrequisiteفشرده، خلاصهcondensedقدردانی کردنacknowledge
ثابت، محکمstableمتناقض، ضدونقیضcontradictoryبه دست آوردن، صاحب شدنacquire
روشن کردن ، سازماندهی کردنunravelنادیده گرفتنdisregardهمگون کردن، جذب کردنassimilate
مبهم ، محو، نامشخصvagueگران بها، باارزشpreciousطبقه بندی کردنassortment
گسترده ، شایانvastمشهورprominentکیفیت caliber

برای مطالعه قسمت اول لغات رجوع شود به لینک زیر:

http://parsaphdtest.ir/article/ept-vocab-part1

نظرات

نظری ثبت نشده است!