تست لغت آزمون ept

تست لغت آزمون ept
سوال لغت با پاسخ تشریحی آزمون ept بهمن ماه

EPT VOCAB

Read each statement below carefully and fill in the blank(S) with the best answer (1,2,3,4)

1. When teachers ………… homework, students usually feel an obligation to do it.

1) appraise                  2) assign    3) bring up    4) criterion

1. هنگامی که معلمان تکلیف منزل را تعیین می کنند معمولا دانش آموزان ملزم به انجام آن هستند.

1. ارزیابی کردن                                                  

2. تعیین کردن

3. مطرح کردن

4. اشاره کردن

2. Academic ability is not the only ………… for admission to the university.

1) principle    2) characteristics    3) criterion    4) assured

2. توانایی تحصیلی تنها معیار برای پذیرش در دانشگاه نیست.

1. قاعده

2. خصوصیات

3. معیار

4. میانگین

3. No ………… person would ever behave like that.

 1)rational   2) energetic    3) assured    4) aware     

3. هیچ فرد عاقلی این طوری رفتار نمی کرد.

1. عاقل

2. پر انرژی

3. مطمئن

4. آگاه

4. John said he would like to ………… a career in teaching.

1) manage    2) practice    3) pursue    4) assist

4. جان گفت که او دوست دارد حرفه تدریس را دنبال کند.

1. مدیریت کند

2. تمرین کند

3.دنبال کند

4. یاری دادن

5. The town is supplied with water from a ………… in the hills.

1) transition    2) disposal    3) leak    4) reservoir

5. آب شهر از یک منبع آب پشت تپه ها تامین می شود.

1. انتقال

2. تخلیه

3. تراوش

4. منبع آب

6. Such strong claims need to be tasted ………… .

1) randomly    2) empirically    3) normally    4) efficiently

6. چنین ادعاهای قویی باید به طور تجربی آزمایش شوند.

1.به طور تصادفی

2. به طور تجربی

3.به طور طبیعی

4. به طور موثر

7. Many people need to be learn a foreign language in order to satisfy an educational ………… of their university.

1) requirement    2) constraint    3) opportunity    4) limitation

7.بسیاری از مردم نیاز به یادگیری زبان خارجی به منظور برآورده کردن نیاز آموزشی دانشگاه خود دارند.

1. نیاز

2. محدودیت

3.فرصت

4. محدودیت

8. Now that my grandfather has reached his nineties, his eyesight has started to ………… .

1) enrich    2) degenerate    3) contaminate    4) multiply

8.اکنون که پدر بزرگم به سن 90 سالگی رسیده ، بیناییش شروع به ضعیف شدن کرده است.

1. زیاد شدن

2. تحلیل رفتن

3. آلوده شدن

4. تکثیر شدن

9. The definitions might ………… seem interchangeable, but they are completely different.

1) dependently    2) absolutely    3) entirely    4) superficially

9. تعاریف ممکن است در ظاهرقابل تبدیل به نظر برسند، اما آنها کاملا متفاوت هستند.

1.به طوروابسته

2. مطلقا

3. کاملا

4. درظاهر

10. Anyone doing business internationally has to watch currency ………… carefully.

1) circumstances    2) fluctuations    3) varieties    4) stocks

10. هر کسی که درسطح بین المللی تجارت می کند باید مراقب نوسانات ارز باشد.

1. شرایط 

2. نوسانات

3 انواع

4. سهام


11. Advances in science do not always ………… humanity.

1)Acquire    2) Achieve    3) benefit    4) attain

11. پیشرفت علم همیشه به نفع بشریت نیست.

1. به دست آوردن

2. دست یافتن

3. نفع

4. به دست آوردن

 

12. Both scientists are recognized specialist in their ………… fields of study.

1) respective    2) stable    3) tentative    4) emergent

12. هردو دانشمند درزمینه مطالعاتی مربوط به رشته خود متخصص هستند.

1. مربوط به

2. ثابت

3. تجربی

4. اضطراری

 

13. We had to change our ………… because the train arrived thirty minute later.

1) account    2) diary    3) schedule    4) description

13. مجبور بودیم برناممون رو تغییر بدیم زیرا که قطار 30 دقیقه دیرتر ایستگاه را ترک می کرد.

1.حساب

2. دفترچه خاطرات

3. برنامه

4. توصیف

14. Why do we ………… remember certain things but forget others?

1) rarely    2) severely    3) strictly    4) selectively

14. چرا ما دقیقا چیزهای خاصی رو به یاد می آوریم اما بقیه را فراموش می کنیم؟

1. به ندرت

2. به سختی

3. دقیقا

4. به صورت انتخابی 

15. The lecturer did not want to ………… that children achieve better results if they go to private schools.

1) foster    2) involve    3) imply    4) point

15. سخنران نمی خواست به طور ضمنی اشاره کند که کودکان در صورت رفتن به مدارس خصوصی به نتایج بهتری دست می یابند.

1.پرورش دادن

2. شامل شدن

3. به طور ضمنی اشاره کردن

4. اشاره کردن

16. When the two chemical are mixed, they have a short reaction time before they reach ………… .

1) asymmetry    2) equilibrium    3) controversy    4) irregularity

16. وقتی دو ماده شیمیایی باهم ترکیب می شوند قبل از رسیدن به حالت تعادل زمان واکنش کوتاهی دارند.

1. عدم تقارن

2. تعادل

3. مشاجره

4. بی نظمی

17. My friend's Ph.D. proposal was ………… rejected because of its impractically.

1) emphatically    2) cheerfully    3) traditionally    4) occasionally

20.طرح دکترای دوست من به دلیل غیرعملی بودن به طور حتمی رد شد.

1. به طور حتمی

2. با خشرویی

3. به صورت سنتی

4.هراز گاهی

18. You should consult a doctor if the ………… gets worse.

1) medicine    2) treatment    3) cure    4) symptom

18. شما باید به دکتر مراجعه کنید اگر علائم بدتر شد.

1. دارو

2. درمان

3. علاج

4. علائم

 

19. Mr. irani's ………… as an English teacher is unquestionable.

1) concept    2) phenomenon    3) competence    4) rivalry

19. صلاحیت آقای ایرانی به عنوان یک معلم زبان انگلیسی غیرقابل انکار است.

1. مفهوم

2. پدیده

3. صلاحیت

4. رقابت

20.  My Ph.D. students were ………… by the amount of work they had to do.

1) granted    2) overwhelmed    3) perceived    4) measured

20. دانشجویان دکترای من به خاطر میزان کاری که باید انجام می دادند شدیدا تحت فشار بودند.

1 . پذیرفته شدند

2. شدیدا تحت فشار بودند

3. دریافت کردند

4. اندازه گیری کردند

21. Please don't omit any details, no matter how ………… they may seem.

1) important    2) trivial    3) essential    4) modest

21. لطفا هیچ جزئیاتی را از قلم نیندازید، فرقی نمی کند چقدر بی اهمیت به نظر برسند.

1. مهم 

2. بی اهمیت

3. ضروری

4.متوسط
22. With technological changes, many traditional skills have become ………… .

1) obsolete    2) miserable    3) disappointed    4) prosperous

22. با تغییرات تکنولوژی بسیاری از مهارتهای تکنولوژی منسوخ شدند.

1. منسوخ

2. بدبخت

3. مایوس

4.خوشبخت

 

 Sugar and salt will  ……… quickly in a hot glass of water.1)dissolve     2)salute       3)solve       4)resolve

23.شکر ونمک به سرعت  در یک لیوان آب گرم حل می شوند.

1. حل شدن

2. احترام گذاشتن

3. حل شدن

4.برطرف کردن

 24.There is a sharp distinction between ………… and international politics.

1)domestic      2)foreign       3)rural        4)residential

24. بین سیاست های داخلی و بین المللی تفاوت عمیقی وجود دارد

1. داخلی

2. خارجی

3. روستایی

4. مسکونی

25. Marry got  a job  as a (an) ……….translator at the U.N.

1)written           2)immediate        3)instant        4)simultaneous

25. مری به عنوان مترجم همزمان در سازمان ملل کار پیدا کرد.

1. کتبی

2. فوری

3. آنی

4.همزمان

 

نظرات

comment image
6 ماه پیش محمد گفته:

عالی بود

comment image
1 سال پیش حافظ تره باری گفته:

باسلام: اگر به نکات ریز برای رسیدن به جواب تست اشاره می شد . عالی می شد یعنی می شود بدون ترجمه به جواب رسید یا نه ؟