لغات پر تکرار آزمون ept قسمت قسمت4

لغات پر تکرار آزمون  ept قسمت قسمت4
لغات پر تکرار آزمون ept قسمت چهارم:


جاریongoingفهمیدن ، پی بردنascertainتغییردادنalter
بالقوهpotentialپیروی کردنconformتجزیه و تحلیل کردنanalyze
پیشنهاد دادنproposeغنی کردنenrichباستانی وقدیمیancient
باز گرداندنrestoreتشدید کردنintensifyآزار دهندهannoying
کالای اصلیstapleغیر قابل تحمل intolerableپیش بینی کردنanticipate

برای مطالعه لغات پر تکرار قسمت سوم به لینک زیر رجوع کنید:

http://parsaphdtest.ir/article/ept-vocab-part3

نظرات

نظری ثبت نشده است!