ریدینگ پر تکرار قسمت اول

ریدینگ پر تکرار قسمت اول
در ادامه برای تمرین بیشتر ریدینگی که در یکی آزمونها استفاده شده با پاسخ تشریحی مطالعه می کنید:

 

 Reading1:   

   The human body can tolerate only a small range of temperature, especially when the person is engaged in vigorous activity. Heat reactions usually occur when large amounts of water and salt are lost through excessive sweating following strenuous exercise . when the body becomes overheated, heat exhaustion can lead to heatstroke , a life threatening condition. Fortunately, heat exhaustion is preventable.

   Heat exhaustion is generally characterized by clammy skin fatigue, nausea, dizziness, profuse perspiration, and sometimes fainting, resulting from an inadequate intake of water and the loss of fluids. First aid treatment for this  condition includes having the victim lie down, raising the feet 8 to 12 inches, applying cool , wet cloths to the skin, and giving the victim sips of salt water.                                                                    

   Heat stroke is much more serious ;it is immediate life-threatening situation . The characteristics of heat stroke are a high body temperature(which may reach 106f or more); a rapid pulse; hot, dry skin, and a blocked sweating mechanism. Victims of this  condition may be unconscious , and first- aid measures should be directed at quickly cooling the body . The victim should be placed in a tub of cold water or repeatedly sponged with cool water until his or her temperature is sufficiently lowered. Fans or air conditioners will also help with the cooling process.

                

Care should be taken; however, not to over- chill the victim once the temperature is below 102f.

 

1. The most immediate concern of a person tending to a victim of heat stroke should to:

A. get salt in to the victim’s body

B. raise the victim’s feet

D. Lower the victim’s temperature

 

2. Which of the following is a symptom of heat exhaustion?

A. profuse sweating

B. unconsciousness

C. hot, dry skin

D. A weak pulse

                                                                                                                        

3. Which of the following statements can be inferred from the above passage?

A. It is possible to avoid heat exhaustion

B. There is no treatment for the life- threatening situation 

C. Heat exhaustion usually occurs as a result of excess intake of water and fluids.

D .  being a vigorously active person decreases the risk of heat stroke.

 

4. Symptoms  such as nausea and dizziness in heat exhaustion victim indicate that the person most likely needs to:

A. be immediately taken to a hospital

B. be given more salt water

C. be immersed in a tub of water

D. Sweat more

5. The word this in line 9 refers to:

A. clammy skin

B. fatigue

C. dizziness

D. heat exhaustion

 

 

 

بدن انسان فقط طیف کمی از دما را می تواند تحمل کند مخصوصا زمانی که فردمشغول فعالیت شدید است. .واکنش های گرمایی معمولا زمانی رخ می دهد که مقدار زیادی آب، نمک از طریق تعریق بیش از حد به دنبال ورزش سنگین از دست می رود. وقتی بدن بیش از حد گرم می شود، فرسودگی گرمایی می تواند منجر به گرمازدگی شودکه تهدید کننده زندگی است، خوشبختانه فرسودگی گرمایی قابل پیشگیری است.

فرسودگی گرمایی خستگی پوست خفیف، تهوع، سرگیجه، کثرت عرق، غش کردن شکل می گیردکه نتیجه دریافت نا کافی آب و از دست دادن مایعات است. اولین درمان کمک های اولیه برای این وضعیت شامل خواباندن شخص، بالا آوردن پاهایش بین 8 تا 12 اینچ، خنک و مرطوب کردن لباس هایش و دادن یک جرعه آب نمک به او در 1 ساعت اولیه اتفاق است.

غش در اثر گرما خیلی جدی است.یک موقعیت هشدار دهنده زندگی فردی است . مشخصات فردی که در اثر گرما غش می کند دمای بالای بدن که ممکن است به 106 درجه فارنهایت یا بیشتر برسد، نبض سریع، پوست خشک و داغ ویک مکانیسم تعریق مسدود شده است و افراد در این وضعیت ممکن است ناهوشیار باشند.و اولین کمک های اولیه باید مستقیما خنک کردن بدنشان به سرعت باشد.فرد را در وانی از آب سرد قرار داد یا مرتبا بدنش را با آب سرد خنک کرد تا اینکه دمای بدنش به اندازه کافی کم شود. کولر یا تهویه هوا نیز همچنین به پروسه سرد خنک کردن کمک می کند.مراقبت باید تا زمانی انجام شود که دمای بدن کمتر از 102 درجه فارنهایت شود.

 

1. فوری ترین مراقبت از یک شخص که در شرایط غش و گرما زدگی قرار می گیرد باید:

   

با توجه به کلید واژه سوال که لغت heat stroke است به پاراگراف سوم  رجوع می کنیم که خط پنجم آن توضیح می دهد که باید اولین کار cooling the body    باشد که گزینه D درست می باشد.

 

2. کدامیک از موارد زیر نشانه هایی از گزمازدگی است؟

در پاراگراف دوم کلید واژه heat exhaustion  و بعد خصوصیات آن بیان شده که با توجه به گزینه های عنوان شده فقط گزینه A  درست می باشد.

 

3. کدامیک از موارد زیر می تواند از متن بالا برداشت شود؟

گزینه B ، C، D با توجه به معنی و مفهوم جمله کاملا غلط است . تنها گزینه درست می تواند گزینه A باشد. اینگونه سوالات را باید در آخر به آن جواب داد یا از جواب دادن به آن صرف نظر شود زیرا وقت گیر است. باید معنا ومفهوم متن را کاملا متوجه باشیم تا بتوانیم به آن پاسخ دهیم.

 

4. نشانه هایی از قبیل تهوع، سر گیجه در افرادی که فرسودگی گرمایی دارند بیان می کند که شخص احتمالا نیاز دارد به :

کلید واؤه های سوال از قبیل nausea  و dizziness را که در پاراگراف دوم است پیدا می کنیم . در ادامه از مواردی که در مورد اینگونه افراد باید انجام شود را توضیح داده و با توجه به گزینه های بیان شده گزینه درست B است.

 

5. لغت this در خط 9 اشاره دارد به :

از آنجاییکه بیان کرده this condition و چون قبل ازآن در مورد شرایط heat exhaustion صحبت کرده به این نتیجه می رسیم که این موقعیت همان heat exhaustion است که در گزینه D استفاده شده است.

نظرات

نظری ثبت نشده است!