لغات پر تکرار آزمون ept

لغات پر تکرار آزمون ept
جدیدترین لغات پر تکرار آزمون ept را در ادامه در جدولی می بینید: این لغات بر اساس تعداد بار تکرار در آزمون انتخاب شده و می تواند کمک شایانی در تقویت دانش لغات شما بکند.


توانایی وصلاحیتqualificationsداوطلبانه voluntaryباز سازی کردنrenovate
ضرورتnecessitiesانتخابیelectiveتولید کردن manufacture
اکتساب و فراگیریacquisitionبرطبق according toجعل کردنfabricate
محرکstimulusدر رابطه باin relationتامین کردنestablish
موفق شدنflourishingبستگی داشتنdepend on مشاهده کردنobserve
منقرض شدنextinctدر باره -نسبت به with regard toنادیده گرفتنignore
غیر فعالdormantبه طور یکنواختsteadilyنظردادن comment
پافشاری کردنpersistingبه درستی accuratelyذکر کردنmention
اعتراض ها. شکایت هاcomplaintsبه طور منظمorderlyجزئی trivial
رسید.قبض هاreceiptsاز روی بی دقتیawkwardlyضروریurgent


نظرات

نظری ثبت نشده است!