درباره ازمون MHLE

ازمون MHLE چیست؟ ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

ازمون MHLE چیست؟

آزمون MHLE چیست؟ سازمان برگزار کننده این آزمون وزارت بهداشت و درمان می باشد. این آزمون حدود 6 بار در سال برگزار می شود.متقاضیان این آزمون دانشجویان پزشکی هستند که برای آزمون ورودی و مصاحبه نیاز به نمره این آزمون دارند یا قبل از آزمون جامع هستند. آیتم ضرورت قبولی در آزمون پیش از ثبت نام در کنکور...