اخبار ازمون MSRT

تاریخ برگزاری آزمونMSRT در سال 99 ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

تاریخ برگزاری آزمونMSRT در سال 99

تاریخ برگزاری آزمون های "MSRT "در سال 99 به نقل از رییس سازمان امور دانشجویان :" آزمون MSRT اواخر شهریور ماه با اولویت دانشجویان دکتری برگزار میشود.

تاریخ ازمون msrt در سال 99 ۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ ازمون msrt در سال 99

با توجه به برگزاری اخرین آزمونmsrt در سال 98 در تاریخ 4 بهمن ماه تاریخ برگزاری آزمون برای سال جدید در نیمه دوم اسفند ماه مشخص می شود . و مرکز زبان پارسا اطلاعات دقیق را خدمت هنرجویان گرامی بیان می کند. با این حال.....