نکات گرامری

تفاوت lieو lay ۴ اسفند ۱۳۹۸

تفاوت lieو lay

در ادامه خلاصه ایی از تغاوت فعل lie و lay طی جدولی توضیح داده خواهد شد که در آزمو ن های زبان کاربرد فراوان دارند .

تفاوت raise/rise/arise ۳ اسفند ۱۳۹۸

تفاوت raise/rise/arise

سوالات زیادی در آزمون های زبان از تفاوت این افعال مطرح می شود . خوب است که تفاوت بین افعال را بدانیم.

ترتیب صفات ۱ اسفند ۱۳۹۸

ترتیب صفات

ترتیب صفات گاها در آزمون utept , ept مطرح می شود. باهم می خواهیم نکات اجمالی در این رابطه مطالعه کنیم:

جدول افعال دوقسمتی ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

جدول افعال دوقسمتی

در ادامه جدول افعال دوقسمتی را برای مطالعه بیشتر در اختیارتان می گذاریم:

ساختار سببی ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

ساختار سببی

ساختار سببی(causative) گاهی اوقات ما فاعل وانجام دهنده عملی نیستیم و فقط مسبب انجام عملی هستیم. به این ساختار سببی می گوییم. 1. سببی معلوم : فاعل وانجام دهنده عمل مشخص است:11

تفاوت no ، not و any ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

تفاوت no ، not و any

کاربردany و no این دو کلمه زمانی استفاده می شود که از نبودن چیزی صحبت می کنیم. 1_ no در جمله ایی استفاده می شود که در آن ها not یا never وجود نداشته باشد. 2_any در جمله ایی استفاده می شودکه در آن ها not یا never وجود داشته باشد. هردو جمله را منفی می کند.