راهنما

راهنما

سامانه های ثبت نام در ازمونهای زبان بدین شرح است:

  http://english.iau.ac.ir/ept/: سامانه ثبت نام در آزمون EPT

  https://ltc.ut.ac.ir/              : سامانه ثبت نام در آزمون UTEPT

  http://sanjeshp.ir/              : سامانه ثبت نام در آزمون MHLE

https://msrt-exam.saorg.ir/: سامانه ثبت نام در آزمون MSRT